Leadership

Kat Katsanis-Semel, MAProgram Manager
Community Health Improvement Partners
kksemel@sdchip.org
858-609-7965

Nura Shalabi


Nura Shalabi

Program Assistant
Community Health Improvement Partners
nshalabi@sdchip.org
858-609-7963

Sarah Swain, MPH


Sarah Swain

Senior Manager
Community Health Improvement Partners
sswain@sdchip.org
858-609-7972